JAK VYPOČÍTAT CASH FLOW?

Jak vypočítat výkaz CASH FLOW nepřímou metodou?

Cílem výkazu CASH FLOW je popsat příjmy a výdaje firmy (peněžní toky) v provozní, investiční a finanční činnosti.
Příjmy a výdaje si lze snadno přestavit následovně:

♣    mínus (-) = výdaj = nárůst aktiv, pokles závazků, nebo peněžní náklad ve výsledovce (očištěné o nepeněžní účetní operace).
♣    plus (+) = příjem = pokles aktiv, nárůst závazků, nebo výnos ve výsledovce (očištěné o nepeněžní účetní operace).

Při výpočtu CF nepřímou metodou začneme s tím, že vezmeme dvě účetní období a vypočteme meziroční změnu aktiv a pasiv.

1) Vypočteme změny aktiv

Vypočteme meziroční změny všech položek aktiv s výjimkou peněžních prostředků a ekvivalentů (vzorec = minulé období – běžné období), kdy nárůst aktiv znamená výdaj (-) a pokles aktiv příjem  (+)  a následně nasměrujeme tyto změny do výkazu CASH FLOW. Například změnu zásob, do „Změna stavu zásob“.

Obrázek výpočtu změny aktiv jako přípona pro výpočet výkazu CASH FLOW
Výpočet změny aktiv jako příprava na výpočet výkazu CASH FLOW.

2) Vypočteme změny pasiv

Vypočteme meziroční změny všech položek pasiv s výjimkou položky hospodářský výsledek běžného období (vzorec = běžné období – minulé období), kdy nárůst pasiv znamená příjem (+) a pokles pasiv znamená výdaj  (-).  Následně nasměrujeme tyto změny do výkazu CASH FLOW. Například změnu krátkodobých závazků z obchodního styku, do „Změna stavu krátkodobých závazků….“ .  Pozn.: Výsledek hospodaření běžného období před zdaněním je počátečním stavem CASH FLOW a výsledek hospodaření běžného období z předchozího účetního období vynásobené -1 se přičte při výpočtu změna položek pasiv ke změně výsledku hospodaření minulých let.

Obrázek výpočtu změny pasiv jako příprava na výpočet výkazu CASH FLOW
Výpočet změny PASIV jako příprava pro výpočet výkazu CASH FLOW.

3) Nasměrujeme vypočtené změny do řádků výkazu CASH FLOW

Obrázek: příklad nasměrování změny krátkodobých závazků do řádku cash flow "Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti..."
Příklad nasměrování změny krátkodobých závazků do řádku cash flow “Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti…”

Výše uvedené schéma zobrazuje, jaká data pasiv náleží do pole výkazu CASH FLOW “Změna stavu kr. závazků z provozní činnosti”. Ještě do výpočtu náleží změna přechodných účtů pasiv (výdaje a výnosy příštích období). Ty ale naše firma nemá a současně neeviduje žádnou změnu závazků z daně z příjmů (změna závazků daně z příjmů náleží do samostatného řádku výkazu CASH FLOW), a proto si vystačíme s výše uvedeným zjednodušeným schématem.

Máme nasměrované změny aktiv a pasiv do výkazu CASH FLOW a nyní si můžeme náš výsledek otestovat.

4) Test správnosti výpočtu rozdílů aktiv a pasiv

Pokud sečteme rozdíly aktiv a pasiv a odečteme od tohoto součtu výsledek hospodaření běžného období z minulého období, tak rozdílem těchto změn bude součet dvou hodnot.

♣    Hospodářský výsledek běžného období. Pozn.: Rozdíl hospodářského výsledku běžného aktuálního období a běžného minulého období se do CASH FLOW nezahrnuje, jelikož hospodářský výsledek běžného období je na počátku výkazu CASH FLOW a hospodřáský výsledek  běžného minulého období je součástí výpočtu změny hospodářského výsledku minulého období se zápornou hodnotou.
♣    Změna peněz a peněžních ekvivalentů je zpravidla shodná se změnou peněžních prostředků v rozvaze. Výjimkou je situace, kdy jsme z peněz museli vyloučit dlouhodobě vázané prostředky a nebo naopak do výpočtu přidat peněžní ekvivalenty z krátkodobého finančního majetku. Pozn.:  Rozdíl peněž a peněžních ekvivalentů se do CASH FLOW nezahrnuje, jelikož je výsledkem výpočtu  CASH FLOW.

 5) Vypočtené změny aktiv a pasiv upravíme o nepeněžní operace z výsledovky.

Vezmeme výnosy a náklady z výsledovky, které jsou nepeněžní povahy a ty nasměrujeme do odpovídajících řádků CASH FLOW „Úpravy o nepeněžní operace“ v hodnotě jaké jsou ve výsledovce. Zároveň vezmeme opačnou hodnotu těchto částek a vložíme je do řádků výkazu CASH FLOW, kde jsou odpovídající změny aktiv a pasiv, které jsou ovlivněné těmito nepeněžními operacemi:

♣    Nepeněžní náklad odpisy majetku nasměrujeme do řádku CASH FLOW „odpisy stálých aktiv.. (+)“ a do řádku „Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv (-).
♣    Opravné položky k zásobám nasměrujeme do řádku CASH FLOW „Změna stavu opravných položek a rezerv“ a do řádku „Změna stavu zásob“
♣    Opravné položky k pohledávkám
nasměrujeme do řádku CASH FLOW „Změna stavu opravných položek a rezerv“ a do řádku „Změna stavu pohledávek z provozní činnosti“
♣    Změnu stavu rezerv nasměrujeme do řádku „Změna stavu opravných položek a rezerv“ a do řádku „Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace“, kam nasměrujeme i změnu rezerv z pasiv a tím tyto nepeněžní operace vyloučíme z výsledného výkazu CASH FLOW. Pokud se položka touto operací plně nevyruší, musíme tento rozdíl upravit ručně.
♣    Změnu odložené daně nasměrujeme jen do řádku CASH FLOW „Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace“ jelikož druhá úprava již proběhla tím, že výsledek hospodaření je ve výkazu CASH FLOW před zdaněním (je tedy očištěný o vliv odložené daně). Abychom ale vyloučili vliv odložené daně, nasměrujeme do řádku „Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace“ i změnu odložené daně z aktiv a pasiv. Pokud se položka touto operací plně nevyruší, musíme tento rozdíl upravit ručně, proti adekvátní změně aktiv/pasiv.
♣    Z výsledovky dále vybereme ostatní nepeněžní operace, které ale nemají samostatný řádek, ale jsou součástí jiného řádku výsledovky, jako např. odpis pohledávek (zpravidla součástí jiných provozních nákladů) či odpis závazků (zpravidla součástí jiných provozních výnosů) a nasměrujeme tyto účetní operace do správných řádků výkazu CASH FLOW podobně jako u úprav výše.
♣    Níže je ukázka nasměrování dvou nepeněžních položek výsledovky: odpisů (Úpravy hodnot dl. majetku – trvalé) a opravných položek k pohledávkám (Úpravy hodnot pohledávek). Pozn.: Do položky řádku CASH FLOW “Odpisy stálých aktiv” náleží ještě položky umořování oceň. rozdílu a goodwillu (pokud jsou). Dále pokud by opravné položky k pohledávkám nenáležely k pohledávkám z provozní činnosti, ale k pohledávkám z investiční činnosti, tak by se musely nasměrovat do odpovídajícího řádku části CASH FLOW “PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIČNÍ ČINNOSTI”.

Obrázek: Výpočet CASH FLOW z výsledovky. Nasměrování odpisů a opravných položek k pohledávkám z výsledovky do přehledu peněžních toků.
Výpočet CASH FLOW z výsledovky. Nasměrování odpisů a opravných položek do přehledu peněžních toků.

Pozn: Položky výsledovky vždy směrujeme do dvou řádků výkazu CASH FLOW s kladnou a zápornou hodnotou, aby se CASH FLOW rovnalo, a to buď  za účelem odstranění nepeněžních operací z výpočtu CASH FLOW (viz výše) a nebo za účelem přesunů v rámci výkazu (např. úroky, výnosy z podílů na zisku, tržby z prodeje majetku, náklady na prodaný majetek atp.).  

6) Vypočtené změny aktiv a pasiv upravíme o nepeněžní operace v rámci aktiv a pasiv.

Nepeněžní operace neprobíhají jen přes výsledovku, ale vznikají také v rámci transakcí aktiv a pasiv. Pro správný výpočet CASH FLOW musíme tyto změny identifikovat a také vyloučit z vypočtených změn aktiv a pasiv.  Nejčastěji se jedná o změny ve vlastním kapitálu (kapitalizace závazků, vklad do fondů ze zisku atp.), nebo kapitalizaci pohledávek formou vkladu/úhrady pohledávek do podílů v dlouhodobém finančním majetku.

7) Nasměrujeme vybrané výnosy a náklady výsledovky do řádků výkazu CASH FLOW

Jedná se především o níže uvedené položky:

♣    Tržby z prodeje dlouhodobého majetku (Investiční činnost)
♣    Zůstatková cena prodaného dl. majetku (Investiční činnost)
♣    Výnosy z podílů (Investiční činnost)
♣    Náklady vynaložené na prodané podíly (Investiční činnost)
♣    Výnosy z podílů na zisku/dividend (Provozní činnost)
♣    Výnosové úroky (Provozní činnost)
♣    Nákladové úroky (Provozní činnost)
♣    Převod podílu společníkům (Finanční činnost)

8) Z výnosů a nákladů výsledovky uděláme příjmy a výdaje

V předchozích odstavcích jsme vypočtené změny aktiv a pasiv očistili o nepeněžní operace a nasměrovali je do vhodných řádků výkazu CASH FLOW. Současně jsme nasměrovali do výkazu CASH FLOW i vybrané náklady a výnosy výsledovky. Nicméně jak už z názvu položek vyplývá, směrovali jsme do výkazu peněžních toků, tedy výkazu příjmů a výdajů, náklady a výnosy. Jak tedy z těchto nákladů a výnosů udělat příjmy a výdaje? Jednoduše, musíme k těmto nákladům a výnosům přiřadit změny stavu odpovídajících pohledávek a závazků. Uděláme to tak, že daný výnos či náklad nasměrujeme do správného řádku výkazu CASH FLOW a současně do stejného řádku nasměrujeme i změnu pohledávek/závazků, která se k tomuto výnosu/nákladu váže. Tyto úpravy lze shrnout následovně:

♣    Výnosy musí být upravené o změnu pohledávek souvisejících s těmito výnosy. Například tržby z prodeje dlouhodobého majetku  musí být doplněné o změnu pohledávek z prodeje majetku, jelikož výkaz CF požaduje příjmy z prodeje majetku a tím je i změna pohledávek z prodeje majetku.
♣    Náklady musí být upravené o změnu závazků
souvisejících s těmito náklady. Například výpočet řádku CASH FLOW „Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv“ (Nákup dlouhodobých aktiv) musí obsahovat i položku změna závazků z nabytí stálých aktiv, pokud takové závazky existují.

9) Výpočet položky CASH FLOW „Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv“

Výpočet položky CASH FLOW “Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv” nepřímou metodou je výzvou, která obsahuje mnoho proměnných.

Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv – základní výpočet nepřímou metodou:

♣    změna  dlouhodobých aktiv bez zápůjček a úvěrů (výpočet změny = minulé – aktuální období)
♣    (-)  tyto nákladové operace: odpisy, zůstatková cena majetku, náklady vynaložené na prodané cenné papíry, opravné položky k dl. finančnímu majetku
♣    (+) tyto výnosové operace: odpis goodwillu, oprávka k oceňovacímu rozdílu
♣    (+) změna oceňovacích rozdílů, rozdílů z přeměn a rozdílů z rozdělení (výpočet změny = aktuální – minulé období)
♣    (+) změna závazků z titulu pořízení dlouhodobého majetku (= aktuální – minulé období)

Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv – podrobný výpočet nepřímou metodou.  Níže je přehled všech položek, které načítá program CashFlowReport do řádku “Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv”. Položky označené “V” jsou položky výsledovky, “A” položky aktiv a “P” položky pasiv. Přehled obsahuje jak standardní pole účetních výkazů (pole ozn. číslem “6”), tak pole z přednastavených úprav programem (pole ozn. číslem “1”). Pozn.: Pole pojmenované “Zde zadejte další úpravu” reprezentuje další možná nastavení, která lze doplnit. Součaně lze kteroukoli položku jednoduše přesměrovat do jiného řádku CASH FLOW.

Přehled všech položek aktiv a pasiv, které jsou součástí výpočtu řádku CASH FLOW "Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv" jeko součást výpočtu přehledu o peněžních tocích.
Příklad položek zahrntuých do výpočtu “Výdajů spojených s nabytím stálých aktiv”.

10) Výpočet výkazu CASH FLOW zpřesníme finálními úpravami (pokud jsme tak neučinili dříve)

♣    Daň z příjmů: Vypočteme počáteční a konečný stav daně z příjmů v aktivech i pasivech (stát-daňové pohledávky/závazky). Následně změnu pohledávek a závazků daně z příjmů (pozor na obrácený vypočet změny u aktiv a pasiv!) spolu s daní z příjmů ve výsledovce nasměrujeme do řádku výkazu CASH FLOW „Zaplacená daň z příjmů..“ a vyjde nám zaplacená daň z příjmů.
♣    Peníze a peněžní ekvivalenty: Pokud počáteční stav peněz a ekvivalentů je roven stavu peněžních prostředků, pak není třeba nic upravovat. Pokud ale finanční krátkodobý majetek obsahuje finanční ekvivalenty nebo na účtech jsou dlouhodobě vázané peníze, pak je třeba výpočet peněz a ekvivalentů o tyto položky upravit.
♣    Úroky: Standardně se do výkazu CASH FLOW nasměrují úrokové náklady a výnosy z výsledovky upravené o nehrazené úroky. Tato úprava úroků ale nezachycuje příjem/výdaj z úrokových pohledávek z minulých účetních období (změna těchto úroků je součástí změny pohledávek a závazků) a současně nezahrnuje úroky z prodlení, účtované v daném účetním období do jiných provozních nákladů a výnosů. Tyto položky je proto třeba ve výpočtu CASH FLOW zohlednit.
♣    Kurzové rozdíly
nejsou povinnou součástí výkazu CASH FLOW, nicméně pokud nerealizované kurzové rozdíly mají značný dopad na výsledek hospodaření firmy, bylo by vhodné je vyjmout z výpočtu CASH FLOW firmy, jelikož jsou nepeněžní povahy. Osobně bych je nasměroval do řádku CASH FLOW „Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace“ a současně přiřadil k těm položkám výkazu CASH FLOW, jejichž změna je kurzovými rozdíly ovlivněna, aby se tato nepeněžní změna vyloučila.
♣    Další úpravy, které zde nebyly zmíněny….

11) Příklad výsledného přehledu o peněžních tocích:

Přehled o peněžních tocích
Přehled o peněžních tocích

Odkazy na dokumenty a články o CASH FLOW, které se mohou hodit

Další informace o úpravách a výpočtu CASH FLOW nepřímou metodou:
♣   Videoprůvoce  k programu CashFlowReport.
♣   Uživatelské dokumentace k programu CashFlowReport.

Účetní předpisy:
♣   Vyhláška 500/20032 Sb., Hlava V  – Uspořádání a obsahové vymezení přehledu o peněžních tocích
♣   Český účetní standard pro podnikatele č. 023 – Přehled o peněžních tocích

Analýza CASH FLOW z webového projektu FAF – Finanční Analýza Firmy:
♣   Co je CASH FLOW?
   Analýza výkazu CASH FLOW
♣   Výpočet provozního CASH FLOW